Rechtliche Informationen zum Verkäufer Chained Bikes BV

Avatar
Shop
Bewertungen:
145 (100,0 %)
Registriert seit:
Vertrauen: 1
Chained Bikes BV
Jan van Eijkstraat 5
7021CT Zelhem
Holland

Contact :
Telefon: +31 643763170
E-Mail: info@chainedbikes.com
Umsatzsteuer-ID: NL853852364B02

Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO: Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ finden. Wir sind bereit, an einem außergerichtlichen Schlichtungsverfahren teilzunehmen.
Toepasselijkheid

Artikel 1.

1. Alle transacties zijn onderworpen aan de navolgende voorwaarden.
2. Indien de opdrachtnemer akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

Totstandkoming

Artikel 2.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
De overeenkomst komt tot stand wanneer opdrachtnemer binnen acht dagen na ontvangst van de opdracht deze bevestigt dan wel met de uitvoering van de opdracht begint.

Wijzigingen

Artikel 3.

1. Wijzigingen in de overeenkomst zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zijn overeengekomen.
2. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten dient een daaruit voortvloeiende wijziging van de overeengekomen prijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
3. Bij gebreke van overeenstemming omtrent wijziging van de prijs is een geschil tussen partijen aanwezig, waarop van toepassing is het in deze voorwaarden opgenomen artikel betreffende geschillen.

Annulering

Artikel 4.

1. Opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst binnen 10 dagen na totstandkoming van de overeenkomst te annuleren.
2. Opdrachtgever is door de annulering gehouden aan de opdrachtnemer te voldoen de kosten, die deze heeft gemaakt ten behoeve van de gesloten overeenkomst.

Eigendomsovergang

Artikel 5.

1. Behoudens het gestelde in de leden 2 en 3 zal de eigendom van de goederen overgaan op opdrachtgever bij de aflevering.
2a. Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan opdrachtgever geleverde zaken totdat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die opdrachtnemer tegen opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van opdrachtgever in een of meer van zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer. Alle kosten, die samenhangen met het terugleveren van de eigendom zullen voor rekening van de opdrachtgever zijn.
b. Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op de opdrachtgever is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het hieronder in sub e. bepaalde.
c. De opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van opdrachtnemer te bewaren.
d. Indien opdrachtgever in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens opdrachtnemer tekortschiet of opdrachtnemer goede grond geeft te vrezen, dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is opdrachtnemer gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.
e. Het is de opdrachtgever toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen.
3. Indien er gerede twijfel bij de opdrachtnemer bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de opdrachtgever, is de opdrachtnemer bevoegd de bezorging van goederen uit te stellen, totdat de opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door de opdrachtnemer door deze vertraagde aflevering te lijden schade.
4. Opdrachtnemer behoudt zich de industriële en intellectuele eigendom op de goederen/diensten voor.

Tijdstip van levering

Artikel 6.

1. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever dus opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.

Overmacht

Artikel 7.

1. Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen voor opdrachtnemer niet mogelijk is, langer duurt dan 30 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
2. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichten heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Aansprakelijkheid

Artikel 8.

1. Opdrachtnemer aanvaardt aansprakelijkheid voor door opdrachtgever geleden schade, die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
2. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot een drievoud van het factuurbedrag met een maximum van €5000.
3. In afwijking van hetgeen bepaald is in de leden 1 en 2 aanvaardt opdrachtnemer geen aansprakelijkheid voor wedstrijdschade en schade wegens overschrijding van de leveringstermijn als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de opdrachtgever.
4. In geval van een onrechtmatige daad van opdrachtnemer of van zijn ondergeschikten is opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel. In deze gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het maximum van de verzekeringspolis.
5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke hem door of vanwege de opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.


Prijs en betaling

Artikel 9.

1. De overeengekomen prijs is inclusief BTW en overige heffingen van overheidswege.
2. Opdrachtgever is verplicht de prijs binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen, zonder toepassing van enige niet wettelijke compensatie.
3. Bij gebreke van tijdige betaling is verkopen toegestaan de bestelde artikelen niet langer te reserveren


Ontbinding

Artikel 10.

1. Indien opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van een week, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst voor ontbonden te verklaren. In dat geval is opdrachtgever aansprakelijk voor de door opdrachtnemer geleden schade. Betalingsverplichting, betrekking hebbend op reeds verrichte leveranties blijven in stand.
2. Indien opdrachtnemer bij toerekenbare tekortkoming van opdrachtgever in de nakoming van zijn verbintenis tot (buiten)gerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van opdrachtgever.
3. Onverminderd de bestaand betalingsverplichtingen van opdrachtgever wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele-stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
4. In dat geval in opdrachtgever aansprakelijk voor de door opdrachtnemer geleden schade.


Geschillen

Artikel 11.

1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen partijen, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in Zutphen. Opdrachtnemer blijft echter bevoegd opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
2. Indien de wederpartij consument is, heeft hij het recht gedurende een maand nadat opdrachtnemer zich op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.
Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, innerhalb 14 Tage diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dazu uns anrufen oder einen Email schicken auf [email protected]
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Der Widerruf / Ruckgabe ist zu richten an:

Chained Bikes BV
Jan van Eijkstraat 5
7021CT Zelhem
Holland
[email protected],com
+31 643763170

Abwicklung der Widerrar / Ruckgabe :

So bald die Widerruf / Ruckgabe bei uns eingekommen ist zahlen wir die Summe sofort an Ihnen aus über den gleichen Zahlungsvermittler womit den Ursprunglichen Zahlung gemacht würde. Versandkosten werden nicht zurückgezahlt, nür die Kosten der Produkte.
Zuruckgenommen werden nür unbenützter Produkte im gleichen Verpackung wie es geliefert würde, ohne Beschädigungen an Produkt und Verpackung.
Die Kosten für Versand nach uns zahlen wir nicht / schreiben wir nicht gut, dieser sind für Ihren Konnto. Verlust oder Transportschaden sind bei Widerruf / Rückgabe für den Versander, bitte beachten Sie das es besser ist mit Versicherung zu verschicken.


Bei Fragen bitte vorab informieren per email : info@chainedbikes.com
1